info@epolac.com
שעות פעילות: ימים א-ה
04-6518851

שיקולים כלכליים בבחירת מערכת הצבע

 • עלותה השנתית של מערכת הציפוי תלויה באורך חיי המערכת, ולא רק בעלותו של ליטר הצבע באריזה.
 • ישנם מספר פרמטרים שיש לקחת בחשבון כאשר משקללים את העלות השנתית האמיתית ליחידת שטח של מערכת הציפוי.
 • למשל אחוז תחולת המוצקים – נתון המציין כמה מהחומר שבאריזה יישאר בפועל על גבי התשתית לאחר התייבשותו. עובי פילם יבש = עובי שכבה רטובה X % המוצקים בנפח החומר. 
 • כמות הפחת המשוערת במהלך האפליקציה – בהתזה הפחת יכול להגיע ל 50% – 20% מכמות החומר הכוללת. הפחת גם קשור במאפייני פני השטח והנגישות. 

אומדן עלות למר` יכול להיות מחושב כך: 

10 X (עובי שכבה יבשה במיקרונים) X (עלות של ליטר צבע)

(% מוצקים) X (% הפחת – 100)

 • רכיבי העלות האמיתיים אינם רק עלות חומר הגלם עצמו, אלא תלויים בגורמים נוספים. לדוגמה נראה מהנוסחה שככול שאחוז המוצקים גבוהה יותר העלות קטנה וכו`. 
 • עלות נמוכה של חומר הגלם יכולה להעיד על אחוז מוצקים נמוך ואף על איכות חומר ירודה.
 • חלק לא קטן מהעלות הכוללת היינו ההוצאה על הכנת פני השטח. הכנה איכותית יותר מגדילה את חיי המערכת ומקטינה את העלות ליחידת שטח לאורך זמן. 
 • צפוי מסטיק מאפשר הכנת שטח ירודה יותר כתוצאה מיכולת התחברות וכושר כיסויי ואיטום גבוהים יותר. 
 • ככלל אצבע ניתן לומר שעלות ניקוי פני השטח לדרגת ½2 Sa תעלה מעל ל 20% מהעלות הכוללת של יישום המערכת.
 • עלות היישום תלויה ביעילות ומקצועיות המבצע, כמות המטרים הנצבעים ביחידת זמן (שתלויה בשיטת היישום ובעובי השכבה הנדרש).

בצבעים אלקידים לדוגמה: 

 1. יישום באייר לס : 300 – 100 מר`/שעה
 2. יישום ברולר : 40 – 20 מר`/שעה
 3. יישום בהברשה : 20 – 10 מר`/שעה
 • היישום באיירלס הוא הכלכלי ביותר והמומלץ ביותר, מכיוון שמתאפשר יישום בשכבה אחידה החודרת ומישרת את הפורוזיביות של פני השטח. 
 • לסוגים שונים של צבע יש עלויות יישום שונות, אחוז מוצקים גבוהה מאפשר יישום בעובי שכבה גדול יותר, וחוסך במספר השכבות הנדרש – חיסכון בזמן וכסף, (כמו גם חיסכון בכמות הפחת).
 • שימוש ברולר לפחות בשכבה הראשונה אינו מומלץ. הברשה עדיפה על גלילה כיוון שהיא מאפשרת הספגה ועיגון טובים יותר של הציפוי לפני השטח.
 • הכנה נכונה של פני השטח, יישום נכון של מספר השכבות הנדרש, בעובי המומלץ לכל שכבה, כאשר לכל שכבה ניתן זמן ההתקשות המומלץ לפני יישום השכבה הבאה, מקנים למערכת עמידות מובטחת לאורך זמן. 
 • לטכנולוגיית הציפוי יש השפעה על אורך חיי המערכת ואיכותה. לדוגמה – מערכת על בסיס אלקידי עלותה קטנה בהרבה (קרוב לחצי), אך חיי המערכת קצרים יותר ממערכת המבוססת על שרפים אפוקסיים דו רכיבים. מה גם שאחוז המוצקים של שרפים אפוקסיים גבוה יותר והיישום של צבעים אלקידים אפשרי בשכבות דקות בלבד. גורמים התורמים לעלות אפליקציה גבוהה יותר. 
 • בתנאי סביבה קורוזיבית חריפה גם בעובי מערכת זהה, למערכת המבוססת על אלקידים, חיים קצרים יותר ממערכת המבוססת על שרפים אפוקסיים. 
 • בשקלול כולל של כל הגורמים התוצאה היינה עלות שנתית ליחידת שטח כפולה כמעט של מערכת מבוססת אלקידים, ממערכת אפוקסית הכפולה במחיר הליטר (חומר הגלם). 
 • שטח שהוכן לרמה של 3 – Sa ומערכת אפוקסית תלת שכבתית בעובי כולל של 250 מיקרון, יהיה אורך חיים של כ – 15 – 8 שנים בממוצע בכפוף לתנאי הסביבה המשתנים. בעוד ששכבה אחת של מסטיק אפוקסי בעובי של 150 מיקרון, כאשר פני השטח הוכנו לדרגה של 2 – Sa, יהיה אורך חיים ממוצע של 9 – 5 שנים. 
 • למרות זאת עלות שנתית ליחידת שטח של מסטיק האפוקסי תהייה נמוכה בלפחות 10%, כיוון שיש חיסכון כספי לא מבוטל בעלות הכנת פני השטח. 
 • התאמת המוצר הנכון לתשתית נתונה קשורה גם בדרישות לאיכויות הדקורטיביות המצופות מהמערכת, אחוז המוצקים, עמידות הכימית, עמידות בשחיקה וכו` ותשפיע על העלות הכוללת ליחידת שטח לאורך זמן חיי המערכת.
חברת בניית אתרים חברת בניית אתרים